การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเค้กเนยและมัฟฟินจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิผสมสำเร็จรูป

Publish Year National Conference 1
2008 exสมสนิท อ่อนจันทร์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของเค้กจากแป้งข้าวเจ้าจากบ่อแก้ว ", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 14 - 15 มีนาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย