ผลงานฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ ปี 2017

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2017 exดร.นิลเนตร อัศวะศิริจินดา, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "Bioeconomy Policies in the G7, the EU, Asia-Pacific and Thailand", The Proceeding of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017 - พฤษภาคม 2018, หน้า 43-48
2017 exTrakarnpaiboon, S, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exYang, ST, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "L-Lactic acid production from liquefied cassava starch by thermotolerant Rhizopus microsporus: Characterization and optimization", PROCESS BIOCHEMISTRY, ปีที่ 63, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2017, หน้า 26-34
2017 exPoonsrisawat, A, exPaemanee, A, exWanlapatit, S, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exEurwilaichitr, L, exChampreda, V, "Simultaneous saccharification and viscosity reduction of cassava pulp using a multi-component starch- and cell-wall degrading enzyme for bioethanol production", 3 BIOTECH, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2017
2017 exTrakarnpaiboon, S., inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exSakai, K., inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Enhanced production of raw starch degrading enzyme using agro-industrial waste mixtures by thermotolerant Rhizopus microsporus for raw cassava chip saccharification in ethanol production", Preparative Biochemistry and Biotechnology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 8, มกราคม 2017, หน้า 813-823

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2017 exดร.นิลเนตร อัศวะศิริจินดา, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "STUDY ON G7, EU, ASIA-PACIFIC AND THAILAND BIOECONOMY POLICIES", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2017:Sustainable Management and Partnership, 9 มิถุนายน 2017
2017 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสมปอง นิลพันธ์, exนายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "GIS-based approach of land suitability of fast growing tree-energy plantations in degraded land, Thailand", 125th Anniversary Congress 2017, 22 กันยายน 2017, Freiburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&SectionID=07&BudgetYear=2017]