ผลงานฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ ปี 2010

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2010 exChotineeranat, S., exWansuksri, R., inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exพิพัฒน์ วีระถาวร, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Effect of calcium ions on ethanol production from molasses by Saccharomyces cerevisiae", Sugar Tech, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2010, หน้า 120-124

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2010 inนางฤดี ธีระวนิช, "การผลิตและการตลาดกล้วยไม้ในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&SectionID=07&BudgetYear=2010]