ผลงานฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ ปี 2008

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2008 exTran, T, exThitipraphunkul, K, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Effect of starch modifications and hydrocolloids on freezable water in cassava starch systems", Starch/Staerke, ปีที่ 60, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 61-69
2008 exYotsawimonwat, S, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exKaewvichit, S, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exJane, JL, exSirithunyalug, J, "Effect of pH on complex formation between debranched waxy rice starch and fatty acids", INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2008, หน้า 94-99
2008 exTimbuntam, W, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exTokiwa, Y, "Application of bipolar electrodialysis on recovery of free lactic acid after simultaneous saccharification and fermentation of cassava starch", BIOTECHNOLOGY LETTERS, ปีที่ 30, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2008, หน้า 1747-1752
2008 exJirapa Pongjanta, inนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, "Enzymes-Resistant Starch (RS III) from Pullulanase- Debranched High Amylose Rice Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 198-205

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2008 inนางฤดี ธีระวนิช, "พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ การใช้ผ้าฝ้ายทอมือเป็นเครื่องแต่งกาย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&SectionID=07&BudgetYear=2008]