ผลงานภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2015

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชาปรัชญาและศาสนา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2015

Publish Year National Journal 5
2015 inดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บารมี อริยะเลิศเมตตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวคิดอวตารในศาสนาฮินดูกับพระพุทธศาสนามหายาน", วิทยาจารย์ (กระทรวงศึกษาธิการ), ปีที่ 114, ฉบับที่ 6, เมษายน 2015
2015 inดร.ประเวศ อินทองปาน, รองศาสตราจารย์, "วิเคราะห์ทฤษฎีจริยศาสตร์ธุรกิจกับทฤษฎีประโยชน์นิยมของ จอห์น สจ๊วต มิลล์", วิทยาจารย์, ปีที่ 114, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2015, หน้า 84-86
2015 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "Book Review- Achievement (By Gwen Bradford)", Suranaree Journal of Social Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 115-118
2015 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "Book Review- Gersonides: A Portrait of a Fourteenth-Century Philosopher-Scientist (By Ruth Glasner)", Suranaree Journal of Social Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 129-131
2015 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "บทปริทัศน์ว่าด้วยประเด็นวิจัยในจริยศาสตร์น้ำ", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 123-128

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=02&BudgetYear=2015]