ผลงานภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2022

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาปรัชญาและศาสนา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (11 คน)
ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (11 คน)
ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2022

Publish Year National Journal 8
2022 inดร.ดารารัตน์ ซิ้มพัฒนวงษ์, อาจารย์, inดร.ประเวศ อินทองปาน, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยววิถีพุทธตามแนววัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร", วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 287-301
2022 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "The Ethics of Sports Fandom (By Adam Kadlac)", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 149-152
2022 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "Book Review: A Map of Selves: Beyond Philosophy of Mind By N.M.L. Nathan", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 132-134
2022 inนางสาววิไลพร สุจริตธรรมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exประภากร พนัสดิษฐ์, "ชีวประวัติและคุณูปการของพระธรรมรัตนะในคัมภีร์เกาเซิงจ้วนแปล : พระภิกษุชาวต่างชาติยุคราชวงศ์ฮั่น", วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 162-193
2022 inนางสาววิไลพร สุจริตธรรมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exประภากร พนัสดิษฐ์, "การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคัมภีร์สี่สิบสองบทสูตร", ศิลปศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 114-131
2022 exพงษ์ศิริ ยอดสา, inนางสาววิไลพร สุจริตธรรมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จาตุรงคสันนิบาต (1): ที่มาของพุทธประเพณีมาฆบูชาในสังคมไทย", วารสารธรรมธารา, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2022, หน้า 135-172
2022 inนายโกเมนทร์ ชินวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิสรภาพชีวิตคืออุดมคติชีวิต", วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 1-13
2022 inนางสาววิไลพร สุจริตธรรมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงษ์ศิริ ยอดสา, "การศึกษาวิเคราะห์ถอดรหัสความสุข 4 ด้านของพระพุทธเจ้า", วารสารเอเชียตะวันออกเเละอาเซียนศึกษา, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 73-99

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=02&BudgetYear=2022]