ผลงานภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2012

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชาปรัชญาและศาสนา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year National Journal 6
2012 inนายไพรินทร์ กะทิพรมราช, รองศาสตราจารย์, "การเข้าใจพุทธทำนายเรื่อง พรหมจรรย์ไม่ตั้งอยู่นานกับปัญหาการบวชภิกษุณีในสังคมไทย", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 42-59
2012 inดร.วิทยา ศักยาภินันท์, รองศาสตราจารย์, "แง่คิดบางประการเกี่ยวกับพุทธศาสนากับจริยศาสตร์สมัยปัจจุบัน", วารสารบัณฑิตศาส์น มมร , ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2012 - มีนาคม 2013, หน้า 34-44
2012 inดร.วิทยา ศักยาภินันท์, รองศาสตราจารย์, exนายชวาลา ปาโส, "การอ้างเหตุผลแบบละข้อความในภาษาไทย: การศึกษาเชิงวิเคราะห์เฉพาะกรณีการอ้างเหตุผลแบบเงื่อนไขในทางการเมืองในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์", วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2012 - พฤษภาคม 2013, หน้า 191-205
2012 inดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิภาษวิธีของเฮเกลและคุรุนาคารชุน : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ", วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย, ปีที่ 6, ฉบับที่ 11, มิถุนายน - พฤศจิกายน 2012, หน้า 59-74
2012 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "บทวิจารณ์หนังสือ Necessary Intentionality: A Study in the Metaphysics of Aboutness (2012) (By Ori Simchen)", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 111-115
2012 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "บทวิจารณ์หนังสือ The Philosophical Works of al-Kindi (Studies in Islamic Philosophy) (2012) (By Peter Adamson and Peter E. Pormann)", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 123-128

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=02&BudgetYear=2012]