ผลงานภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2010

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของภาควิชาปรัชญาและศาสนา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year National Journal 5
2010 exไกรฤกษ์ ศิลาคม, inดร.ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พุทธภาวะในทัศนะเถรวาทและมหายาน", วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal), ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 118-131
2010 exอานิกมาลย์ จิตรภักดี, inดร.บารมี อริยะเลิศเมตตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทบาทของมิชชันนารี : กรณีศึกษาคริสตจักร อีแวนเจลิค สาธารณรัฐอินโดนีเซีย", วารสารมนุษยศาสตร์ , ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 155-164
2010 inดร.ประเวศ อินทองปาน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบนิเวศวิทยาในพุทธปรัชญากับนิเวศวิทยาแนวลึกตามทัศนะของอาร์เน แนสส์", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 71-88
2010 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "Book Review- What Is This Thing Called Happiness? (2010) By Fred Feldman", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 85-90
2010 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "บทปริทรรศน์ว่าด้วยไฮเดกเกอร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 77-84

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=02&BudgetYear=2010]