Person Image

  Education

  • Ph.D. ( Philosophy), University of Pune , INDIA
  • M.A. (Philosophy), University of Madras, INDIA
  • พธ.บ. (ปรัชญาและศาสนา) , มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ไทย
  • พ.ม. ( ภาษาอังกฤษ), กระทรวงศึกษาธิการ, ไทย

  Expertise Cloud

  : สังสารวัฏAmericansBuddhist PhilosophyClimate ChangeEnvironmental EthicsmeditationSakon NakhonsocioculturalTourism Management ModelWat Pa Udomsompornการท่องเที่ยววิถีพุทธการบรรลุธรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกณฑ์ตัดสินความดีจริยธรรม ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงจริยศาสตร์จริยศาสตร์ประยุกต์ จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมจอห์น สจ๊วต มิลล์จังหวัดสกลนครประโยชน์นิยมปรัชญา ปรัชญาตะวันออก ปรัชญาประโยชน์นิยมปรัชญาภควัทคีตาปรัชญาสางขยะพระพุทธศาสนาพุทธจริยศาสตร์พุทธทาสภิกขุพุทธปรัชญาเถรวาทพุทธศาสตร์ พุทธศาสนา ฟริตจ๊อฟ คาปร้ามโนทัศน์รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยววัฒนธรรม ศาสนา ประเทศอาเซียนวัฒนธรรมไทยวัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนครวัดป่าอุดมสมพร Buddhism Tourismวิปัสสนาภาวนาศาสนาทั่วไป สมถภาวนาสังสารวัฏสิ่งแวดล้อม

  Interest

  ปรัชญา , ปรัชญาตะวันออก , จริยศาสตร์, พุทธศาสนา , ศาสนาทั่วไป , พุทธจริยศาสตร์ , จริยศาสตร์ประยุกต์ , จริยศาสตร์ประยุกต์ , พุทธศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 517 ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The model of meditation course suitable for the sociocultural background of AmericansThongmalai S., Intongpan P.2020Kasetsart Journal of Social Sciences
  41(2),pp. 382-388
  0