Person Image

  Education

  • Ph.D. (Philosophy), Kurukshetra University , INDIA
  • M.A. (Philosophy), Kurukshetra University , INDIA
  • ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  : ศีล5: สังสารวัฏการหลบหลีกภาษีอากรเกณฑ์ตัดสินความดีฐานะเชิงสังคมฐานะเชิงสังคม มนุษย์ พระพุทธศาสนาเถรวาทฐานะเชิงสัมคประเด็นจริยธรรมปรัชญาประโยชน์นิยมปรัชญาภควัทคีตาปรัชญาและศาสนาปรัชญาสางขยะปรัชญาเสรีนิยมพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเถรวาทพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตพุทธปรัชญาเถรวาทพุทธสุนทรียศาสตร์ภูตกสิณโภคทรัพย์มนุษย์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ปรัชญาเสรีนิยมใหม่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐวรรณกรรมเรื่องทางนฤพาน ของดังตฤณเศรษฐศาสตร์เชิงจริยศาสตร์สังสารวัฏไสยศาสตร์ คุณค่า และความเสื่อมในสังคมไทย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์อภิญญาอวตาร ศาสนาฮินดู พระพุทธศาสนามหายานอานาปานสติกรรมฐาน

  Interest

  ปรัชญาและศาสนา, พระพุทธศาสนา

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
  • เม.ย. 2561 - ต.ค. 2564 รองหัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
  • ก.พ. 2556 - มี.ค. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
  • ก.พ. 2552 - มี.ค. 2554 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 517 ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก