ผลงานภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2021

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาปรัชญาและศาสนา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2021

Publish Year National Journal 9
2021 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "The Shape of Agency: Control, Action, Skill, Knowledge (By Joshua Shepherd)", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี , ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 147-149
2021 exชัญญา ขวัญทองยิ้ม, inดร.บารมี อริยะเลิศเมตตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธเนศ ปานหัวไผ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พุทธสุนทรียศาสตร์ดังที่สะท้อนในวรรณกรรมเรื่อง ทางนฤพาน ของดังตฤณ", วารสารเซนต์จอห์น, ปีที่ 24, ฉบับที่ 34, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 18-29
2021 inนางสาววิไลพร สุจริตธรรมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาวิเคราะห์ข้อสงสัยเรื่องความไม่เสมอภาคต่อสตรีในการอนุญาตบวชภิกษุณีในขั้นตอนการเกิดครุธรรม 8 ประการและเหตุการณ์ในการสังคายนาครั้งที่ 1", วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 310-351
2021 inนางสาววิไลพร สุจริตธรรมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เปรียบเทียบสายคัมภีร์พระพุทธศาสนาจีนและบาลีของสิงคาลกสูตร", วารสารธรรมธารา, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 55-101
2021 inนายไพรินทร์ กะทิพรมราช, รองศาสตราจารย์, "ตำแหน่งของความงามในพุทธปรัชญาเถรวาท", มนุษยศาสตร์สาร, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 54-71
2021 inนายไพรินทร์ กะทิพรมราช, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับศีลธรรม: มุมมองจากพุทธปรัชญาเถรวาท", มนุษยศาสตร์วิชาการ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 352-381
2021 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "Book Review- Reasons First (By Mark Schroeder)", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 136-138
2021 exภูษิต รัตนถาวรกิติ, inดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปัญหาสังคมออนไลน์ตามทัศนะของคานท์", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 67-75
2021 exปุณยนุช เลิศนิธิเศรษฐ์, inดร.ธเนศ ปานหัวไผ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, "ทุทรรศนนิยมใน “สูญสิ้นความเป็นคน” ของ ดาไซ โอซามุ ผ่านมุมมองของโชเปนฮาวเออร์", วารสารเซนต์จอห์น , ปีที่ 24, ฉบับที่ 35, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 41-56

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=02&BudgetYear=2021]