ผลงานภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2008

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของภาควิชาปรัชญาและศาสนา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year National Journal 3
2008 inนายไพรินทร์ กะทิพรมราช, รองศาสตราจารย์, "ทวินิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท : ปัญหาบางประการเนื่องด้วยการโคลนนิ่ง", วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal), ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008
2008 inดร.วิทยา ศักยาภินันท์, รองศาสตราจารย์, "กรรมของสังคมในทัศนะของพระพุทธศาสนาและปรัชญามาร์กซ์", วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal), ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 40-51
2008 inดร.บารมี อริยะเลิศเมตตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "หลักธรรมคุ้มครองโลกเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควรของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร", วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal), ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 52-61

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=02&BudgetYear=2008]