ผลงานภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2019

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาปรัชญาและศาสนา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2019

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2019

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "Thai higher education and an epistemological theory of Attasammapanidhi", Education in the Asia-Pacific Region: Issues, Concerns and Prospects, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, หน้า 63-72
2019 inดร.ประเวศ อินทองปาน, รองศาสตราจารย์, "Climate Change through Environmental Ethics and Buddhist Philosophy", PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research, ปีที่ 8, ฉบับที่ Spec Issu, มิถุนายน - ธันวาคม 2019, หน้า 95-111
Publish Year National Journal 6
2019 exงามตา ธนานันทสูตร, inดร.วิทยา ศักยาภินันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธเนศ ปานหัวไผ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาวิเคราะห์มหาปุริสลักษณะในพระพุทธศาสนาเถรวาทด้วยหลักกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา", บัณฑิตศาส์น, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 0-0
2019 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองส่วนหน้าของการเตรียมความพร้อมในด้านอาชีพและนัยสำคัญที่มีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต", Panidhana: Journal of Philosophy and Religion, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 131-152
2019 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "Book Review: Exemplars of Truth (By Keith Lehrer)", Suranaree Journal of Social Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 142-144
2019 exภาคภูมิ ภัทรกิจวรกุล, inดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธเนศ ปานหัวไผ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสัญลักษณ์อัษฏมังคละของพุทธศาสนาแบบทิเบตผ่านการตีความในทรรศนะของพุทธศาสนาเถรวาท", วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 90-101
2019 inนายชัชวาลย์ ชิงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างสันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนา: ศึกษากรณีพระเจ้าพรหมทัตกับพระราชกุมารทีฆาวุ", วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 61-87
2019 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "Book Review- Knowing Our Limits (By Nathan Ballantyne)", Suranaree Journal of Social Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 151-153

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2019 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "A Philosophical Elucidation of Posthumous Love as a Rational Virtue", The First Joint Meeting of the Philosophy and Religion Society of Thailand, and the Philosophical Association of the Philippines: “Love and Friendship across Cultures”, 26 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาววิไลพร สุจริตธรรมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เปรียบเทียบสายคัมภีร์พุทธทางเหนือและใต้ของมหานิทานสูตร", ??????????????, 13 - 15 ตุลาคม 2019, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2019 inนางสาวสุชาดา ทองมาลัย, อาจารย์, "The Study of the Four Buddhist Meditation Schools Base on the Four Favorable Conditions", The 16th United Nation Day of Vesak Celebrations 2019, 12 - 14 พฤษภาคม 2019, Ha Nam สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=02&BudgetYear=2019]