ผลงานภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2020

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาปรัชญาและศาสนา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2020

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2020

Publish Year International Journal 1
2020 exอ.สุชาดา ทองมาลัย, inดร.ประเวศ อินทองปาน, รองศาสตราจารย์, "The model of meditation course suitable for the sociocultural background of Americans", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 382-388
Publish Year National Journal 4
2020 exธนพล ดอกบัว, inดร.วิทยา ศักยาภินันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.บารมี อริยะเลิศเมตตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปฏิบัติศีลทำให้เกิดโภคทรัพย์ได้อย่างไร: การศึกษาเชิงวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เชิงจริยศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเถรวาท", วารสารเซนต์จอห์น, ปีที่ 23, ฉบับที่ 32, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า ---
2020 exธาริณี เจริญคุณวิวัฏ, inดร.วิทยา ศักยาภินันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธเนศ ปานหัวไผ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางจริยธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทในนวนิยายเรื่อง เงา ของโรสลาเรน*", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 1-15
2020 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "Book Review- The Value of Humanity (By L. Nandi Theunissen)", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 147-148
2020 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "Wisdom: A Humanistic Conception", Suranaree Journal of Social Science, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 150-152

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=02&BudgetYear=2020]