Person Image

  Education

  • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550
  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2542
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  Achievement (Philosophical Concept)Action (Philosophy)Agency (Philosophy)Al-Kindi (อัลคินดี)Arabic Philosophy (ปรัชญาอาหรับ)ArgumentationAttasamm?pa?idhi (Right Self-Conduct)Attasammapanidhi (Right Self-Conduct)AutonomyAvicenna (Ibn Sina)Buddhist EpistemologyChristian EthicsClimate Ethics (จริยศาสตร์ภูมิอากาศ)Climate Justice (ความยุติธรรมด้านภูมิอากาศ)ClinamenCoherenceConcrete IndividualityConsensus Gentium ArgumentContingency (ความง่อนแง่น)Critical ReflectionsDe Se Ascription (ข้อความที่ระบุถึงตนเอง)Death (ความตาย)Designation (การเป็นตัวชี้)DisagreementDukkha (Buddhist Concept)Embodied PracticeEmployability (ความสามารถเป็นที่จ้างงานได้)Essential Indexical (ตัวดรรชนีเชิงสารัตถะ)Ethics of FandomExactnessFront-End Model (แบบจำลองส่วนหน้า)Gersonides (14th Century Philosopher)HaecceityHappiness (ความสุข)HumanityHylomorphismHylozoismIndeterminismInexorabilityInexorability (Philosophical Concept)Informal Learning (การเรียนรู้ตามอัธยาศัย)Intentionality (อินเทนชันแนลลิตี)Internalism about Reasons (ภายในนิยมเกี่ยวกับเหตุผล)Jewish PhilosophyJohn Buridan (จอห์น บูริดัน)John Duns ScotusKwan (Body-Spirit)Lifelong Learning (การเรียนรู้ตลอดชีวิต)Mobile PhoneMoral AutonomyMoral CharacterMoral DreadMoral EducationMoral Justification (การให้เหตุผลสนับสนุนทางศีลธรรม)Moral Luck (โชคทางศีลธรรม)Moral Reason (เหตุผลเชิงศีลธรรม)Moral Responsibility (ความรับผิดชอบทางศีลธรรม)Moral ShameMotility of LifeNormativityOught (Philosophical Concept)PainPhilosophical AnthropologyPhilosophical PracticePhilosophy of Information (ปรัชญาสารสนเทศ)Posthumous LovePractice at Work (การฝึกปฏิบัติจริงขณะปฏิบัติงาน)Quiddities (แก่นสาร)Quidditism (แก่นสารนิยม)Ralph Cudworth (1617-1688)RationalityReasonReflective Equilibrium (ดุลยภาพเชิงพินิจพิเคราะห์)Regulative EpistemologyScientific PhilosophyScrupulositySelf (Philosophy)Self-KnowledgeSkepticismSport EthicsSufficient ReasonSupposition (สมมติบท)Sustainability (ความยั่งยืน)Syllogism (ตรรกบท)Terminist Logic (ตรรกวิทยาแบบพจน์)Thai Higher EducationTheory of ValueTheravada Buddhist Philosophyความง่อนแง่น (Contingency)ความเป็นศาสตร์แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinarity)ความเป็นอนุรักษ์นิยม (Conservativeness)ปรัชญาวิเคราะห์ (Analytic Philosophy)ปรัชญาสำหรับเด็ก (Philosophy for Children)ภววิทยาเชิงวัตถุ (Object-Oriented Ontology)มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ (Martin Heidegger)ระบบซับซ้อน (Complex Systems)ศึกษาทั่วไป (General Education)สัจนิยมแบบคาดคะเน (Speculative Realism)สัตภาพเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Entities)อภิปรัชญา (Metaphysics)

  Interest

  ปรัชญาตะวันตก (Western Philosophy), ปรัชญาตรรกวิทยา (Philosophy of Logic), ปรัชญาเทคโนโลยี (Philosophy of Technology), อภิปรัชญา (Metaphysics), ญาณวิทยา (Epistemology), ปรัชญาวิเคราะห์ (Analytic Philosophy), ปรัชญาสำหรับเด็ก (Philosophy for Children)

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 34 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 0 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Mobile phone and autonomyChokvasin T.2006Information Technology Ethics: Cultural Perspectives
  ,pp. 68-80
  1
  2Thai higher education and an epistemological theory of AttasammāpaṇidhiChokvasin T.2019Education in the Asia-Pacific Region
  49,pp. 63-72
  0
  3Posthumous Love as a Rational VirtueChokvasin T.2021Love and Friendship Across Cultures: Perspectives from East and West
  ,pp. 141-151
  0