ผลงานภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2003

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

0

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มผลงานของภาควิชาปรัชญาและศาสนา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2003
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2003
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year National Journal 3
2003 inดร.วิทยา ศักยาภินันท์, รองศาสตราจารย์, "ข้อเท็จจริงที่พระพุทธศาสนาปฏิเสธตรรกศาสตร์*", วารสารบัณฑิตศาส์น มมร., ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2003 - เมษายน 2004, หน้า 33-39
2003 inดร.วิทยา ศักยาภินันท์, รองศาสตราจารย์, "การใช้แผนภูมิเวนน์ทดสอบการอนุมานโดยตรงของอาริสโตเติล*", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 11, ธันวาคม 2003, หน้า 19-33
2003 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "ทรรศนะของมาร์ติน ไฮเดกเกอร์ ที่มีต่อเทคโนโลยี และการตีความในด้านความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อโลกธรรมชาติ", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่ 3, ฉบับที่ 7, มกราคม - ธันวาคม 2003, หน้า 18-28

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาปรัชญาและศาสนาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=02&BudgetYear=2003]