การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2017

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 17
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,3 เม.ย. 2017 - 3 เม.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,3 เม.ย. 2017 - 3 เม.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210513 ชื่อวิชา Wastewater Treatment Process Design,16 ม.ค. 2017 - 16 เม.ย. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน : Department of Water Resources and Environmental Engineering, Tamkang Universit ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Experiences in the Implementation on Anammox Process on both Suspended and Attached Growth Systems,12 ม.ค. 2017 - 17 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210321 ชื่อวิชา Air Pollution & Control,7 ส.ค. 2017 - 24 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210333 ชื่อวิชา Com.Application & Software in Environmen.Eng.,7 ส.ค. 2017 - 24 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210333 ชื่อวิชา Com.Application & Software in Environmen.Eng.,7 ส.ค. 2017 - 24 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Department of Civil and Environmental Engineering, Colorado School of Mines, ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Modified Biological Nitrogen Removal (BNR) Systems in order to Improve Nitrogen Removal Efficiencies,26 เม.ย. 2017 - 26 เม.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210414 ชื่อวิชา Decentralized & Onsite Wastewater Treatment,18 ก.ย. 2017 - 1 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,3 เม.ย. 2017 - 3 เม.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,3 เม.ย. 2017 - 3 เม.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Department of Civil and Environmental Engineering, Tohoku University, Sendai, Japan ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Biological Nitrogen Removal in Thailand, USA, and Japan and the New Alternative Process: Anammox,19 เม.ย. 2017 - 19 เม.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210519 ชื่อวิชา Biological Wastewater Treatment Modeling,18 ก.ย. 2017 - 1 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Department of Urban and Environmental Engineering, Hokkaido University ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Biological Nutrient Removal of Full Wastewater Treatment Plants in Thailand, Southern part of Japan, and Colorado,10 ม.ค. 2017 - 10 ม.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210519 ชื่อวิชา Biological Wastewater Treatment Modeling,18 ก.ย. 2017 - 1 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :School of Water, Cranfield University, UK ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Comparison on Design and Operation of Biological Nitrogen Removal Wastewater Treatment Plants among Thailand, Japan, and USA ,8 พ.ค. 2017 - 8 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210321 ชื่อวิชา Air Pollution & Control,7 ส.ค. 2017 - 24 พ.ย. 2017

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201120102008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122009 >>