Journal

Applied Microbiology and Biotechnology (ISSN: 01757598)
11
11
-
ธันวาคม 2016
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

กระบวนการกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยนไนตริฟิเคชันและอนาม็อก ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์และชีวภาพที่มีเครื่องจักรกล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Department of Urban and Environmental Engineering, Hokkaido University ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Biological Nutrient Removal of Full Wastewater Treatment Plants in Thailand, Southern part of Japan, and Colorado,10 ม.ค. 2017 - 10 ม.ค. 2017