การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2009

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

3

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 41
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210522 ชื่อวิชา Integrated Solid Waste Management & Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and development for water reuse technology in tropical regions แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 เม.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and development for water reuse technology in tropical regions แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 เม.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210522 ชื่อวิชา Integrated Solid Waste Management & Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210522 ชื่อวิชา Integrated Solid Waste Management & Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210699 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การติดตามทางชีวภาพของผลกระทบของสารอินทรีย์ระเหยจากพื้นที่กำจัดมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีโคเมทในพืช แหล่งทุน :สวพ มก,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203596 ชื่อวิชา Selected Topics in Civil Engineering,31 ส.ค. 2009 - 14 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210522 ชื่อวิชา Integrated Solid Waste Management & Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and development for water reuse technology in tropical regions แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 เม.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01217583 ชื่อวิชา Adv. Eng. Materials for Infrastructures,11 ธ.ค. 2009 - 17 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203696 ชื่อวิชา Selected Topics in Civil Engineering,14 ส.ค. 2009 - 14 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210522 ชื่อวิชา Integrated Solid Waste Management & Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210511 ชื่อวิชา Environmental Engineering Chemistry,14 ส.ค. 2009 - 16 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210522 ชื่อวิชา Integrated Solid Waste Management & Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and development for water reuse technology in tropical regions แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 เม.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210517 ชื่อวิชา Natural Treatment Engineering System,18 ก.พ. 2009 - 18 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :R&D for Water Reuse Technology in Tropical Region แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 เม.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2012
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :R&D for water reuse technology in tropical region แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 เม.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2012
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :R&D for Water Reuse Technology in Tropical Region แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 เม.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2012
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01217583 ชื่อวิชา Adv. Eng. Materials for Infrastructures,12 ธ.ค. 2009 - 12 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 210522 ชื่อวิชา Integrated Solid Waste Management & Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210522 ชื่อวิชา Integrated Solid Waste Management & Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210522 ชื่อวิชา Integrated Solid Waste Management & Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 210522 ชื่อวิชา Integrated Solid Waste Management & Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 เม.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 210522 ชื่อวิชา Integrated Solid Waste Management & Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210512 ชื่อวิชา Advanced Water Treatment Process Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210522 ชื่อวิชา Integrated Solid Waste Management & Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210522 ชื่อวิชา Integrated Solid Waste Management & Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210522 ชื่อวิชา Integrated Solid Waste Management & Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210522 ชื่อวิชา Integrated Solid Waste Management & Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 210522 ชื่อวิชา Integrated Solid Waste Management & Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 เม.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 เม.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210422 ชื่อวิชา Solid & Hazardous Waste Management,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210591 ชื่อวิชา Research Methods in Environmental Eng.,1 ธ.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01216541 ชื่อวิชา Environmental Risk Assessment,13 ธ.ค. 2009 - 20 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การติดตามทางชีวภาพของผลกระทบของสารอินทรีย์ระเหยจากพื้นที่กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีโคเมทในพืช แหล่งทุน :สวพ มก,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and development for water reuse technology in tropical regions แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 เม.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and development for water reuse technology in tropical region แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 เม.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2013

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201120102008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 2
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ :การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคของเสียในประเทศไทย,1 มิ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เทศบาลนครแหลมฉบัง การใช้ประโยชน์ :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับ National Institute for Environmental Studies ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันทำวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฝังกลบแบบ Bioreactor landfill ที่พื้นที่กำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครแหลมฉบัง,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2013