การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2011

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 10
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and development for water reuse technology in tropical regions แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Department of Civil and Architecture Engineering, University of Wyoming, Laramie, WY, U.S.A, ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The New Approaches (SHARON, Anammox, and CANON) of Biological Nitrogen Removal,20 ม.ค. 2011 - 20 ม.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Establishment of Core Institutions for Preservation and Rehabilitation of Urban Water Environment แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (JSPS Asian Core program),1 มิ.ย. 2011 - 31 มี.ค. 2014
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210522 ชื่อวิชา Integrated Solid Waste Management & Design,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and development for water reuse technology in tropical regions แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and development for water reuse technology in tropical regions แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 มิ.ย. 2011 - 31 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and development for water reuse technology in tropical regions แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 เม.ย. 2011 - 31 มี.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202541 ชื่อวิชา Advanced Chemical Reaction Engineering,20 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Preservation and Rehabilitation of Urban Water Environment in Asia แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชีย แหล่งทุน :Japan Society for Promotion of Science,1 เม.ย. 2011 - 31 มี.ค. 2015

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี การใช้ประโยชน์ :น้ำน้ำชะมูลฝอยไปรดแปลงพืชบนพื้นที่กำจัดมูลฝอย,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2013
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี การใช้ประโยชน์ :นำน้ำชะมูลฝอยไปรดแปลงพืชบนพื้นที่กำจัดมูลฝอย,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2013
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี การใช้ประโยชน์ :นำน้ำชะมูลฝอยไปรดแปลงพืชบนพื้นที่กำจัดมูลฝอย,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2013

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122009 >>