การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2013

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

32

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

45

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

2

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 16
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Phitsanulok Province ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Biological Nutrient Removal in Wastewater,15 พ.ย. 2013 - 15 พ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210597 ชื่อวิชา Seminar,7 ม.ค. 2013 - 12 พ.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210523 ชื่อวิชา Toxic Substance & Hazardous Waste Management,14 ต.ค. 2013 - 13 ก.พ. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การแพร่กระจายของสารมลพิษในกลุ่มพลาสติไซเซอร์ในอ่าวไทย แหล่งทุน :ว.ช.,1 ต.ค. 2013 - 30 มิ.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and development for water reuse technology in tropical region แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 ต.ค. 2013 - 31 พ.ค. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210517 ชื่อวิชา Natural Treatment Engineering System,29 มิ.ย. 2013 - 2 ก.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210575 ชื่อวิชา Environmental & Health Risk Assessment,17 ก.พ. 2013 - 17 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213699 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210575 ชื่อวิชา Environmental & Health Risk Assessment,5 ม.ค. 2013 - 5 ม.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and development for water reuse technology in tropical regions แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 ต.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and development for water reuse technology in tropical region แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 ต.ค. 2013 - 28 ก.พ. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and development for water reuse technology in tropical regions แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 ต.ค. 2013 - 31 พ.ค. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and development for water reuse technology in tropical regions แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 ต.ค. 2013 - 31 พ.ค. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and development for water reuse technology in tropical region แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 ต.ค. 2013 - 31 พ.ค. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and development for water reuse technology in tropical regions แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 ต.ค. 2013 - 31 พ.ค. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research on practical application of membrane bioreactor to low strength sewage in Bangkok, Thailand แหล่งทุน :AUN/SEED-Net,1 เม.ย. 2013 - 31 มี.ค. 2015

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201120102008 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122009 >>