การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2008

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

4

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 18
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 210434 ชื่อวิชา Ecological Engineering,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Application of semi aerobic landfill technology in Thailand แหล่งทุน :National Institute for Environmental Studies,1 ก.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :JSPS Core university program in Environmental Engineering แหล่งทุน :JSPS,1 พ.ค. 2008 - 28 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 210599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 210599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 210434 ชื่อวิชา Ecological Engineering,1 ส.ค. 2008 - 30 ส.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 210599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 210597 ชื่อวิชา Seminar,1 พ.ย. 2008 - 28 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 210522 ชื่อวิชา Integrated Solid Waste Management & Design,2 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202541 ชื่อวิชา Advanced Chemical Reaction Engineering,3 พ.ย. 2008 - 7 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบรรยายพิเศษเรื่องการใช้เครื่อง AAS,22 พ.ย. 2008 - 23 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 210434 ชื่อวิชา Ecological Engineering,1 ส.ค. 2008 - 31 ส.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :R&D for Water Reuse Technology in Tropical Region แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 เม.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2012
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :R&D for Water Reuse Technology in Tropical Region แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 เม.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2012
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :R&D for Water Reuse Technology in Tropical Region แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 เม.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2012
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :R&D for Water Reuse Technology in Tropical Region แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 เม.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2012
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :R&D for Water Reuse Technology in Tropical Region แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 เม.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2012
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :R&D for Water Reuse Technology in Tropical Regions แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 เม.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2012

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 7
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ :โครงการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย,1 ก.ค. 2008 - 30 พ.ย. 2009
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ :โครงการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย,1 ก.ค. 2008 - 30 พ.ย. 2009
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ :โครงการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย,1 ก.ค. 2008 - 30 พ.ย. 2009
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ :โครงการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย,1 ก.ค. 2008 - 30 พ.ย. 2009
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ :โครงการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย,1 ก.ค. 2008 - 30 พ.ย. 2009
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ :โครงการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย,1 ก.ค. 2008 - 30 พ.ย. 2009
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ :โครงการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย,1 ก.ค. 2008 - 30 พ.ย. 2009

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122009 >>