การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2010

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

7

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 18
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247591 ชื่อวิชา Research Methods in Architecture,11 ส.ค. 2010 - 25 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างของสารจีโอโพลิเมอร์เพื่อการพัฒนาวัสดุประสานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :National Institute for Environmental Studies ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยายในการประชุม Workshop on Improvement of solid waste management and GHG reduction in Asia,22 ก.พ. 2010 - 24 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :National Instiute for Environmental Studies ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Workshop on Improvement of Solid Waste Management and GHG reduction in Asia,22 ก.พ. 2010 - 24 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247591 ชื่อวิชา Research Methods in Architecture,11 ส.ค. 2010 - 11 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมในน้ำทิ้งของถ่านกัมมันต์จากไม้โตเร็วในประเทศไท แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมในน้ำทิ้งของถ่านกัมมันต์จากไม้โตเร็วในประเทศไท แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210515 ชื่อวิชา Advanced Wastewater Treatment Processes,13 ก.พ. 2010 - 13 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :University of Tokyo ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Asian Program for Incubation of Environmental Leaders,19 ก.พ. 2010 - 19 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210495 ชื่อวิชา Environmental Engineering Project Preparation,2 มิ.ย. 2010 - 29 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210522 ชื่อวิชา Integrated Solid Waste Management & Design,1 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมในน้ำทิ้งของถ่านกัมมันต์จากไม้โตเร็วในประเทศไท แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประเมินความเสี่ยงแวดล้อม,15 มิ.ย. 2010 - 15 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :National Insitute for Environmental Studies, Japan ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Workshop on Improvement of Solid Waste Management and Reduction of GHG Emissions in Asia,22 ก.พ. 2010 - 24 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425321 ชื่อวิชา Soil Pollutants,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425422 ชื่อวิชา Hazardous Material & Waste Management,8 มิ.ย. 2010 - 23 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210517 ชื่อวิชา Natural Treatment Engineering System,20 ธ.ค. 2010 - 24 ธ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and development for water reuse technology in tropical regions แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 ต.ค. 2010 - 31 พ.ค. 2011

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122009 >>