การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2016

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

3

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 13
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210597 ชื่อวิชา Seminar,4 ม.ค. 2016 - 15 พ.ค. 2018
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,10 พ.ย. 2016 - 10 พ.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ,10 พ.ย. 2016 - 10 พ.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210519 ชื่อวิชา Biological Wastewater Treatment Modeling,12 ก.ย. 2016 - 8 ธ.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210513 ชื่อวิชา Wastewater Treatment Process Design,18 ม.ค. 2016 - 1 พ.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,10 พ.ย. 2016 - 10 พ.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทสไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,7 ธ.ค. 2016 - 7 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสัมมนาเรื่องการปนเปื้อนของยาในแหล่งน้ำ,29 ส.ค. 2016 - 29 ส.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Development of Membrane Bioreactor for Hospital wastewater treatment in Thailand แหล่งทุน :AUN/SEED-Net,1 เม.ย. 2016 - 31 มี.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท มาซูม่า จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมการออกแบบกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ,10 ก.ย. 2016 - 10 ก.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอยอัตราสูงที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำโดยใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรอง แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Department of Environmental Engineering, Kyungpook National University, Daegu, Korea ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Another Approach for Biological Nitrogen Removal (Anammox process),16 ส.ค. 2016 - 16 ส.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT), Tokyo, Japan ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Suspended and Attached Growth in Biological Nitrogen Removal Wastewater Treatment Plants in Thailand, Japan, and USA,26 ต.ค. 2016 - 26 ต.ค. 2016

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201120102008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122009 >>