การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2015

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 10
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Department of Environmental Engineering, Kyoto University, Nishikyo, Kyoto, Japan ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Pilot Scale Experiences on Anammox Process both Suspended and Attached Growth Systems ,30 พ.ย. 2015 - 30 พ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาเทคโนโลยีถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองสำหรับบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลในประเทศไทย แหล่งทุน :AUN/SEED-Net Collaborative Research with Industry 2015,1 เม.ย. 2015 - 31 มี.ค. 2017
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Department of Environmental Engineering, Dong-A University, Saha-gu, Busan, Korea ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Pilot Scale Experiences on De-ammonification Process by using Suspended and Attached Growths Systems ,27 ต.ค. 2015 - 27 ต.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Development of Membrane Bioreactor for Hospital Wastewater Treatment in Thailand แหล่งทุน :ASEAN University Network- Southeast Asia Engineering Education Network,1 เม.ย. 2015 - 31 มี.ค. 2017
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Development of Membrane Bioreactor for Hospital Wastewater Treatment in Thailand แหล่งทุน :ASEAN University Network Southeast Asia Engineering Education Network,1 เม.ย. 2015 - 31 มี.ค. 2017
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Development of Membrane Bioreactor for Hospital Wastewater Treatment in Thailand แหล่งทุน :ASEAN University Network-Southeast Asia Engineering Education Network,1 เม.ย. 2015 - 31 มี.ค. 2017
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การควบคุมการแพร่กระจายของสารอินทรีย์ที่เป็นพิษจากพื้นที่กำจัดน้ำชะมูลฝอยชุมชนโดยใช้ระบบบึงประดิษฐ์ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การควบคุมการแพร่กระจายของสารอินทรีย์ที่เป็นพิษจากพื้นที่กำจัดน้ำชะมูลฝอยชุมชนโดยใช้ระบบบึงประดิษฐ์ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การควบคุมการแพร่กระจายของสารอินทรีย์ที่เป็นพิษจากพื้นที่กำจัดน้ำชะมูลฝอยชุมชนโดยใช้ระบบบึงประดิษฐ์ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การควบคุมการแพร่กระจายของสารอินทรีย์ที่เป็นพิษจากพื้นที่กำจัดน้ำชะมูลฝอยชุมชนโดยใช้ระบบบึงประดิษฐ์ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201120102008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122009 >>