การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2012

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

38

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :R & D for water reuse technology แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 ม.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :R & D for water reuse technology in tropical region แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 ก.พ. 2012 - 31 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :R&D for water reuse technology in tropical region แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 ก.พ. 2012 - 31 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210597 ชื่อวิชา Seminar,9 ม.ค. 2012 - 27 เม.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :R & D for water reuse technology in tropical region แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency,1 เม.ย. 2012 - 31 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210314 ชื่อวิชา Environmental Engineering Laboratory,20 ธ.ค. 2012 - 20 ธ.ค. 2012

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201120102008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด