Journal

Clean Technologies and Environmental Policy (ISSN: 1618954x)
21
1
219-226
มกราคม 2018
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

กระบวนการกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยนไนตริฟิเคชันและอนาม็อก ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์และชีวภาพที่มีเครื่องจักรกล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT), Tokyo, Japan ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Suspended and Attached Growth in Biological Nitrogen Removal Wastewater Treatment Plants in Thailand, Japan, and USA,26 ต.ค. 2016 - 26 ต.ค. 2016