การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2014

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

52

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

6

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 11
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210519 ชื่อวิชา Biological Wastewater Treatment Modeling,8 ก.ย. 2014 - 8 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210519 ชื่อวิชา Biological Wastewater Treatment Modeling,15 ก.ย. 2014 - 1 ธ.ค. 2017
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Department of Environmental Engineering Sciences, University of Florida, Gainesville, FL, USA ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Nitrogen Removal in Wastewater: Experiences in the Implementation of Anammox Bacteria in Biofilms,14 พ.ค. 2014 - 14 พ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Appripriate Solid Waste Landfill Operation in Thailand Phase II แหล่งทุน :National Institute for Environmental Studies,1 เม.ย. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210597 ชื่อวิชา Seminar,5 พ.ค. 2014 - 7 เม.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210522 ชื่อวิชา Integrated Solid Waste Management & Design,18 ส.ค. 2014 - 8 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Department of Civil and Architectural Engineering, University of Wyoming, Laramie, WY, USA ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Comparison of nitrogen removal rates and nitrous oxide production from enriched Anammox cultures in suspended and attached growth reactors ,25 เม.ย. 2014 - 25 เม.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคของเสีย แหล่งทุน :สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,1 ส.ค. 2014 - 31 พ.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01210517 ชื่อวิชา Natural Treatment Engineering System,22 ก.ย. 2014 - 22 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Asia Core Program, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Anammox Inhibition by Oxytetracycline: Experimental and Model Evaluation ,3 ก.พ. 2014 - 3 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Appropriate Solid Waste Landfill Operation in Thailand-Phase II แหล่งทุน :National Institute for Environmental Studies,1 เม.ย. 2014 - 30 ก.ย. 2015

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201120102008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122009 >>