Journal

Ecological Engineering (ISSN: 09258574)
66
May 2014
19-35
พฤษภาคม 2014
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การวิจัยการดำเนินงานฝังกลบมูลฝอยที่เหมาะสมกับประเทศไทย (ระยะที่ 2)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคของเสีย แหล่งทุน :สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,1 ส.ค. 2014 - 31 พ.ค. 2015