Journal

EnvironmentAsia (ISSN: 19061714)
8
1
34-40
มกราคม 2015
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

กระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชนทางเลือกใหม่เพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และสร้างพลังงานทดแทน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Asia Core Program, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Anammox Inhibition by Oxytetracycline: Experimental and Model Evaluation ,3 ก.พ. 2014 - 3 ก.พ. 2014