Conference

Article
การศึกษาการทำความสะอาดเซรามิกไมโครฟิลเตรชันเมมเบรนที่อุดตันจากอนาม็อกแบคทีเรียในถังปฏิกรณ์แบบซีเควนซิ่งแบตช์
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162783685)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017
Location
กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-