การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ปี 1995

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1995

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1995

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1995

0

Project

โครงการวิจัย ปี 1995

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1995

1

Award

รางวัล ปี 1995

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 3
1995 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และโรงงานแปรรูป บริษัท ภูกระดึงส่งเสริมการเกษตร (1990) จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายสู่เกษตรกร และอุตสาหกรรมแปรรูป,29 ก.ย. 1995 - 30 ก.ย. 1996
1995 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และบริษัทเมล็ดพันธุ์ การใช้ประโยชน์ :การผลิตเมล็ดพันธุ์หลักของสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 45 และการผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 3601 และการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 45 ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ บริษัท รอยัลซีด จำกัด ฯลฯ เพื่อใช้เป็นสายพันธุ์พ่อในการผลิตพันธุ์สุวรรณ 3601 ,1 ต.ค. 1995 - 30 ก.ย. 1997
1995 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และบริษัทเมล็ดพันธุ์ การใช้ประโยชน์ :การขยายเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 43 และ 44 และการผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 3601 และการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 44 ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ บริษัท รอยัลซีด จำกัด ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 3601 ในรายงานประจำปี ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ,1 ต.ค. 1995 - 30 ก.ย. 1997