การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ปี 1993

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1993

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1993

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1993

0

Project

โครงการวิจัย ปี 1993

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1993

0

Award

รางวัล ปี 1993

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด