การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ปี 2003

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

1

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 5
2003 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และบริษัทเมล็ดพันธุ์ การใช้ประโยชน์ :การผลิตเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 48 เพื่อใช้เป้นสายพันธุ์พ่อในการผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 4452 ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ บริษัท อะโกรเทค จำกัด ฯลฯ ,1 ก.ย. 2003 - 30 ก.ย. 2009
2003 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และ[บริษัทเมล็ดพันธุ์ การใช้ประโยชน์ :ผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 4452 เผยแพร่ และจำหน่ายสู่เกษตรกร,1 ต.ค. 2003 - 30 ก.ย. 2009
2003 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ซันสวีท จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ การใช้ประโยชน์ :การนำพันธุ์ KSSC 503 ไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป บริษัท ซันสวีท จำกัด ,1 ต.ค. 2003 - 30 ก.ย. 2004
2003 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และบริษัทเมล็ดพันธุ์ การใช้ประโยชน์ :การผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 4452 ของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และบริษัทเมล็ดพันธุ์ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกร,1 ต.ค. 2003 - 30 ก.ย. 2009
2003 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และบริษัทเมล็ดพันธุ์ การใช้ประโยชน์ :การผลิตเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 47 และการผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 4452 โดยใช้สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 47 เป็นสายพันธุ์แม่ และการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 47 ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ บริษัท อะโกรเทค จำกัด ฯลฯ เพื่อใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 4452 ,1 ต.ค. 2003 - 29 ก.ย. 2009