Conference

ข้าวโพดสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 48
การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33
ชาติ
22 - 24 สิงหาคม 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และบริษัทเมล็ดพันธุ์ การใช้ประโยชน์ :การผลิตเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 48 เพื่อใช้เป้นสายพันธุ์พ่อในการผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 4452 ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ บริษัท อะโกรเทค จำกัด ฯลฯ ,1 ก.ย. 2003 - 30 ก.ย. 2009