ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

baby cornBiological controlbreedingCassavachitosancornCorn seedcottondensitydiversity indexExserohilum turcicumFarmer FieldFarmer’s fieldFiber qualityField Cornfield corn hybridgerminationgrowthHerbicideheterosishybridhybridsinbredinbred lineinsect pest managementintercroppingJassidMaizeon-farm researchOn-farm trialOrganic substancePhysic Nutpopulationpopulation improvementPost-emergencepost-emergence herbicidePre-commercialPre-Commercial varietyPre-emergencePre-emergence herbicideQualityResistanceseed coatingSeed qualitySeed Storageshrunken-2single-cross hybridSweet cornsweet Corn HybridWaxy cornweedWeed Controlyieldการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์การเคลือบเมล็ดพันธุ์การเจริญเติบโตการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดการปรับปรุงสายพันธุ์การผลิตพืชการผลิตเมล็ดพันธุ์การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมข้าวโพดฝักอ่อนข้าวโพดลูกผสมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดหวาน (Sweet Corn)ข้าวฟ่างข้าวฟ่างไม้กวาดข้าวฟ่างลูกผสมความงอกคุณภาพเมล็ดพันธุ์ชุดดินปากช่องเชื้อพันธุกรรมตัวทดสอบประชากรปรับปรุงพันธุ์ผลผลิตฝักสดฝ้ายพันธุ์พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าเพลี้ยจักจั่นฝ้ายยีน brittle-1ระดับเศรษฐกิจโรคของข้าวโพดไร่กสิกร (Farmer Field)ฤดูแล้งลูกผสมลูกผสมเดี่ยววัชพืชสายพันธุ์สายพันธุ์แท้สายพันธุ์ผสมตัวเองสามชั่วสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันสารเคลือบเมล็ดพันธุ์สารอินทรีย์

Executives


Persons (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 37 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 3 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิจัย 11 คน, นักวิชาการเกษตร 10 คน, วิศวกร 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน, นายช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 223 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 120 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 189 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 130 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 68 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 117 โครงการ)
 • ทุนนอก 73 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 44 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 49 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 404 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 68 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 336 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 329 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 248 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 9 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 29 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 43 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 87 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 64 รางวัล)