ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

baby cornBiological controlbreedingcassavacorncottonExserohilum turcicumFarmer FieldFarmer’s FieldField Cornfield corn hybridgerminationHerbicidehybridinbredinbred lineinsect pest managementmaizeOn-farm researchOn-Farm trialOrganic substancePhysic Nutpopulationpopulation improvementpost-emergencepost-emergence herbicidePre-commercialPre-Commercial varietyPre-emergencePre-emergence herbicideQualityResistanceseed coatingSeed qualityseed storageshrunken-2single-cross hybridSweet cornsweet Corn HybridWaxy cornweedWeed Controlyieldการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์การเคลือบเมล็ดพันธุ์การเจริญเติบโตการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดการปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างการปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงสายพันธุ์การปลูกพืชแซมการผลิตพืชการผลิตเมล็ดพันธุ์การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมข้าวโพดต้มข้าวโพดฝักสดข้าวโพดฝักอ่อนข้าวโพดไร่ ข้าวโพดลูกผสมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดหวาน (Sweet Corn)ข้าวโพดหวาน (Sweet Corn)ข้าวฟ่างข้าวฟ่างไม้กวาดข้าวฟ่างลูกผสมความแข็งแรงความงอกความต้านทานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ชุดดินปากช่องเชื้อพันธุกรรมตัวทดสอบประชากรปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์พืชผลผลิตฝักสดฝ้ายพันธุ์พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าเพลี้ยจักจั่นฝ้ายยีน brittle-1ระดับเศรษฐกิจโรคของข้าวโพดไร่กสิกร (Farmer Field)ฤดูแล้งลูกผสมลูกผสมเดี่ยววัชพืชสายพันธุ์สายพันธุ์แท้สายพันธุ์ผสมตัวเองสามชั่วสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันสารเคลือบเมล็ดพันธุ์สารอินทรีย์

Executives


Persons (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 25 คน (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ 3 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 6 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 1 คน, วิศวกร ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 218 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 117 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 184 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 157 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 77 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 26 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 144 โครงการ)
 • ทุนนอก 73 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 44 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 49 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 419 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 77 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 342 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 2 เรื่อง)
 • Unknown 25 เรื่อง (Unknown 25 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 330 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 249 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 9 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 29 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 43 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 88 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 65 รางวัล)