การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ปี 2016

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

3

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 4
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ (บรรยายให้กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป),1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2019
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน (บรรยายให้กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป),1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2019
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท เรื่อง Influence of municipal solid waste incineration fly ash (MSWIFA) and sewage sludge (SS) application on sweet corn (Zeamays L. saccharata) production and soil properties ของ นางสาววรรณาภรณ์ น่วมคงมั่น รหัส 5730220020 ,1 พ.ค. 2016 - 30 มิ.ย. 2018
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่าง (บรรยายให้กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป),1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2019

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 2
2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรปากช่อง ถนน นิคมลำตะคลอง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การใช้ประโยชน์ :นิทรรศการโครงการ..ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดด้วยสารอินทรีย์..ในงานเกษตรพ่อพอเพียง.ตอน หนาวนี้ที่ปากช่อง ณ สวนผักปากช่อง ต. หนองสาหร่าย อ ปากช่อง จ. นครราชสีมา,24 ธ.ค. 2016 - 8 ม.ค. 2017
2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราฃสีมาในงานน้อยหน่า และของดึเมืองปากข่อง การใช้ประโยชน์ :การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช ในงานน้อยหน่า และของดึเมืองปากข่อง,1 ก.ค. 2016 - 12 ก.ค. 2016