การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ปี 2005

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

2

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 2
2005 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ทรอปิคอลฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวยีน shrunken-2 พันธุ์ KSSC 604 ให้แก่ โรงงานแปรรูป บริษัท ทรอปิคอลฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด ,1 ต.ค. 2005 - 30 ก.ย. 2006
2005 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวยีน brittle-1 พันธุ์ KSSC 563 ให้แก่ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน),1 ต.ค. 2005 - 30 ก.ย. 2006