การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ปี 2017

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 4
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ KSX 5402 และพันธุ์ KSX 5614 ในการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองตอ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา,16 ก.พ. 2017 - 16 ก.พ. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวืทยาลียเทคโนโลยราชมงคลตะวันออก บางพระ ชลบุรึ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษร่วม เรื่อง ผลของการเตลือบเมล็ดพันธุ์ ต่อความงอกและความแข็งแรงของตันอ่อน (Effect of Seed Coating on Germination and Seedling Vigor of Hybrid Corn Single Cross KSX 5402),1 มิ.ย. 2017 - 30 ก.ย. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สถาบันอาชีวศึกษาเกษตร แผนกวิชาพืชศาสตรฺ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ เรื่อง ผลของการเตลือบสารที่มึต่อความงอก ความแข็งแรง และการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด KSX 5402,1 ต.ค. 2017 - 30 ก.ย. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม, สำนักงานเกษตรอำเภสนามชัยเขต และเกษตรกร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังสำหรับรับประทานเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน,9 มิ.ย. 2017 - 9 มิ.ย. 2017

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 1
2017 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยขัาวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :นำเสนอผลงานวิจัย โดยจัดทำโปสเตอร์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารเคลือบเมล็ดพันธุ์จำนวน 3 เรื่อง 1. การเคลือบเมล็ดที่มีต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่าง (Seed Coating on Quality and Storage Period of Sorghum Seed) 2. การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (Seed Quality Control) 3. ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารอินทรีย์ต่ออายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด (Effects of Organic Substance Coating on Storage of Corn Seed) ,8 ธ.ค. 2017 - 11 ธ.ค. 2017

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด