การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ปี 2018

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 2
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ และการผลิตและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ุข้าวโพดในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา,26 ก.พ. 2018 - 27 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง Smart Farmer ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. หลักสูตร " การบริหารจัดการ การส่งเสริมการจ้ดกิจกรรม กศน. ยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 2 " ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา,23 พ.ค. 2018 - 25 พ.ค. 2018

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 3
2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ไร่พรมชน ต. วังกะทะ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา การใช้ประโยชน์ :- การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ และปลอดสาร - การผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ใหม่ของศูนย์วิจัยข้าวโพด ,1 ก.ค. 2018 - 30 พ.ค. 2020
2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ไร่มังกรหยก (ธัญวรรณ ผาสุก) บ้านหนองขมิ้น หมู่ 1 ต. หนองน้ำแดง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา การใช้ประโยชน์ :- การผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ใหม่ของศูนย์วิจัยข้าวโพด ,20 เม.ย. 2018 - 30 พ.ย. 2020
2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :พรเพชรฟาร์ม ( Korea Farm) หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การใช้ประโยชน์ :ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ใหม่ (สีม่วง) และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ KSX 5402 ที่เคลือบเมล็ดพันธุ์ ด้วยไคโตซาน ร่วมกับน้ำมันสบู่ดำ เพือป้องกันโรคแมลง ในแปลงปลูก และผลิตข้าวโพดปลอดสารเคมี,10 เม.ย. 2018 - 30 ส.ค. 2019