การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ปี 2011

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

1

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 8
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,12 ธ.ค. 2011 - 13 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีของ มก.(ห้วยบง 80) ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ,28 ก.พ. 2011 - 28 ก.พ. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029471 ชื่อวิชา Principles of Plant Breeding,27 มิ.ย. 2011 - 4 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003555 ชื่อวิชา Crop Physiology under Environmental Stress,21 ธ.ค. 2011 - 28 ธ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,12 ธ.ค. 2011 - 13 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานวันหว่านถั่วเขียวและเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ,23 ก.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตดีและคุณภาพสูงในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา,7 ม.ค. 2011 - 8 ม.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมน้ำมันสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ส.ค. 2011 - 31 ก.ค. 2012

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ลานมันสำปะหลัง และโรงแป้งมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์แนะนำของโครงการ ฯ,1 ต.ค. 2011 - 13 ก.ย. 2012
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยเขาหินซ้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง และเทตโนโลยี,1 ต.ค. 2011 - 1 ก.ย. 2015
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง และเทตโนโลยี,1 ต.ค. 2011 - 1 ก.ย. 2015

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 4
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มก. การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่,4 พ.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2013
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :สมาชิกของสหกรณ์นิคมแม่สอด จ.ตาก พอใจผลผลิตข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว สุวรรณ 4452 ที่ปลูกทดลองและสาธิตพันธุ์ และการทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วย จึงขอและมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวสุวรรณ 4452 แต๋ทางศูนย์ไม่มีเมล็ดจำหน่าย จึงซื้อเมล็ดสายพันธุ์แท้ พันธุ์พ่อและแม่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 4452 ให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกใช้กันเอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต คือค่าเมล็ดพันธุ์ ที่ให้ผลผลิตสูงและมีราคาถูกกว่าเมล็ดพันธุ์ของภาคเอกชน ,9 พ.ย. 2011 - 9 พ.ย. 2011
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกร ลานรับซื้อมันสำปะหลัง โรงผลิตแป้งมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์แนะนำของโครงการ ฯ,1 ต.ค. 2011 - 13 ก.ย. 2012
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังผลผลิตสูงพันธุ์ MKULB 08-2-45,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2015