การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ปี 2010

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

33

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

3

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 27
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง,22 มิ.ย. 2010 - 22 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,18 พ.ค. 2010 - 18 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,28 พ.ค. 2010 - 28 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,18 พ.ค. 2010 - 18 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,28 พ.ค. 2010 - 28 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้สารควบคุมการออกดอกร่วมกับการเพิ่มแสงไฟที่มีผลต่อการออกดอกของแก้วมังกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา แหล่งทุน :งบสถานีวิจัยเขาหินซ้อน,1 ธ.ค. 2010 - 31 ต.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,31 ส.ค. 2010 - 2 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาชิกสหกรณ์แกนนำ บ้านแม่ระมาดน้อย ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ละมาด จ.ตาก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเกษตรกร ในงานวันเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพด ปี 2553,20 ก.ย. 2010 - 20 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,18 พ.ค. 2010 - 18 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,28 พ.ค. 2010 - 28 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาชิกสหกรณ์แกนนำ บ้านแม่ระมาดน้อย ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เกษตรกรจำนวน 300 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบบรมเกษตรกร ในงานวันเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพด ปี 2553 ,20 ก.ย. 2010 - 20 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต,18 พ.ค. 2010 - 28 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอรมรมเกษตรกร วันนัดพบเกษตรกร,29 ก.ค. 2010 - 29 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ.ตาก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเกษตรกร หลักสูตร การปรับกระบวนการผลิตข้าวโพดในระดับไร่นาสมาชิกสหกรณ์ ระยะที่ 2 จำนวน 240 คน ณ สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ.ตาก,29 ก.ค. 2010 - 29 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ.ตาก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเกษตรกร หลักสูตร การปรับกระบวนการผลิตข้าวโพดในระดับไร่นาสมาชิกสหกรณ์ ระยะที่ 2 จำนวน 240 คน ณ สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ.ตาก,29 ก.ค. 2010 - 29 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต หัวข้อ การอารักขาพืช,18 พ.ค. 2010 - 18 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต หัวข้อ การอารักขาพืช,28 พ.ค. 2010 - 28 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต,18 พ.ค. 2010 - 18 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต,28 พ.ค. 2010 - 28 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยมนสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเฉพาะเขตสภาพแวดล้อม แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003575 ชื่อวิชา Advanced Plant Breeding I,12 ก.ค. 2010 - 2 ส.ค. 2010

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 7
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกร การใช้ประโยชน์ :นำเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัย การให้แสง,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์ดึ(ห้วยบง 80)และเทคโนโลยีการผลิต,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดีของ มก.,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :การใช้ธาตุอาหารรองเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง,1 ต.ค. 2010 - 5 ม.ค. 2012
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวืจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :1.จัดฝึกอบรม แนะนำพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรนำไปปลูก,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผุ้ปลูกมันสำปะหลัง ลานรับซื้อมันสำปะหลัง โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง,30 ก.ย. 2010 - 13 ก.ย. 2012
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลุกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72,1 พ.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 3
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :นำพันธุ์มันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีของ มก.(ห้วยบง 80)ไปผลิตเพื่อจำหน่าย,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มก. การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์ดีของ มก.,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ลานรับซื้อมันสำปะหลัง โรงแป้งมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง,30 ก.ย. 2010 - 13 ก.ย. 2012