การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ปี 2007

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

40

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

3

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 4
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด ในวิชา 04014129 หลักการปรับปรุ,6 ส.ค. 2007 - 27 ส.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,25 ก.ค. 2007 - 16 ก.ย. 2009

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวจังหวัดนครราชสีมา การใช้ประโยชน์ :นำข้าวโพดเทียนและข้าวโพดข้าวเหนียวไปปลูกเป็นการค้าพื้นที่ 200 ไร่,1 เม.ย. 2007 - 31 ก.ค. 2007
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาครัฐ และเอกชน การใช้ประโยชน์ :นำเมล็ดพันธุ์ไปปปลูก,3 ก.ย. 2007 - 30 ก.ย. 2010
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยเขาหินซ้อน เทคโนโลยีการเกษตรร้อยเอ็จ และ อยุธยา การใช้ประโยชน์ :นำเมล็ดพันธุ์ไปปลูก,10 ก.ย. 2007 - 24 ก.ย. 2010

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 3
2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ มก. การใช้ประโยชน์ :ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวเพื่อให้บริการงานวิจัย งานเรียนงานสอน และจำหน่ายจ่ายแจกให้แก่เกษตรกร จำนวน 500 กิโลกรัม,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัมนาพืชศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวาน,31 ส.ค. 2007 - 25 ก.ย. 2009
2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวาน,1 ก.ย. 2007 - 30 ก.ย. 2009