Conference

Article
การวิจัยและพัฒนา ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยว : พันธุ์อินทรี 1
Conference
การประชุมทางวิชาการของ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1995
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และโรงงานแปรรูป บริษัท ภูกระดึงส่งเสริมการเกษตร (1990) จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายสู่เกษตรกร และอุตสาหกรรมแปรรูป,29 ก.ย. 1995 - 30 ก.ย. 1996