การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Publish Year International Journal 1
1994 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "Utilization of Male Sterility for Baby Corn Improvement ", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 1994
Publish Year National Journal 1
2007 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, exจารุ สิทธิโชค, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "ศักยภาพของสายพันธุ์ข้าวโพดหวาน KSC 2-S4 ที่ใช้ผลิตลูกผสม", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 36-39
Publish Year International Conference 6
2009 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exนส.รุ่งทิวา วันสุขศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Characteristics of Corn Starches from Different Thai Hybrids", The 1st International Conference on Corn and Sorghum Research and the 34th National Corn and Sorghum Research Conference, 8 - 10 เมษายน 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, exเสาวณี เดชะคำภู, inนายอำนวย โยธาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Comparison of S3 progeny and testcross performance in Suwan 3 maize variety ", The Ninth Asian Regional Maize Workshop. K. Pixley and S.H. Zhang (eds.). Jointly organized by Chinese Academy of Agricultural Sciences and CIMMYT. China Agricultural Science and Technology Press. , 5 - 10 กันยายน 2005, สาธารณรัฐประชาชนจีน
1998 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "Supporting the hybrid maize breeding research in Thailand ", The Seventh Asian Regional Maize Workshop,PCARRD, Los Banos, Philippines, February 23-27, 1998. CIMMYT , 23 - 27 กุมภาพันธ์ 1998, สหรัฐเม็กซิโก
1998 exยศพร จันทร์ชุม, exพิเชษฐ์ กรุดลอยมา, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, "Progress in maize research in Thailand", The Seventh Asian Regional Maize Workshop, PCARRD-CIMMYT, Los Banos, Philippines, 23 - 27 กุมภาพันธ์ 1998, Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1998 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, exSurinder Vasal, "Tackling biodiversity issues in hybrid maize technology ( ", The Seventh Asian Regional Maize Workshop, PCARRD-CIMMYT, 23 - 27 กุมภาพันธ์ 1998, Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1997 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, inนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์, "Exploitation of heterosis in maize at Kasetsart University", The Genetics and Exploitation of Heterosis in Crops; An International Symposium, 1 - 4 ตุลาคม 1997
Publish Year National Conference 85
2009 exPatipat Promnaret, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, exTeerawat Sarutayophat, "การประเมินสายพันธุ์ผสมตัวเองชั่วที่ 2 ที่พัฒนาจากข้าวโพดหวานพันธุ์ KSC3(HI)C2 โดยการผสมกับตัวทดสอบที่เป็นสายพันธุ์แท้", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ KSSC 604", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ KBSC 605", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนายอำนวย โยธาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ผสมตัวเองสองชั่วกับวิธีสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบในข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5:1 การประเมินสายพันธุ์ Comparison S2 Progeny and Testcross Performance in Suwan 5 Maize Variety:I Line Evaluation", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายอำนวย โยธาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ผสมตัวเองสองชั่วกับวิธีสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบในข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5:2 การปรับปรุงประชากร Comparison S2 Progeny and Testcross Performance in Suwan 5 Maize Variety:II Population Improvement", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายอำนวย โยธาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสาพันธุ์ผสมตัวเองสองชั่วกับวิธีสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบในข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5:3 การพัฒนาสายพันธุ์แท้และลูกผสมComparison of S2 Progeny and Testcross Performance in Suwan 5 Maize Variety: III Inbred and Hybrid Development", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวยีน brittle-1 ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพในการรับประทานที่ดี", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 , 9 - 11 มีนาคม 2006, เมือง นครนายก ประเทศไทย
2005 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "Improvement of yield and quality of sweet and baby corn hybrids of Suwan Farm ", The International Conference on Crop Protection for Better Yield and Quality of Maize in Asia, 14 พฤศจิกายน 2005 - 15 พฤศจิกายน 2006, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2005 inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of water deficit on yield and other characters of 12 brittle-1 sweet corn hybrids ", The International Conference on Maize adaptation to Marginal Environments. 25th Anniversary of the Cooperation between Kasetsart Univ. and Swiss Federal Institute of Technology, 6 - 9 มีนาคม 2005, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2005 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "Population improvement for drought tolerance in maize in Thailand", The International Conference on Maize Adaptation to Marginal Environments. 25th Anniversary of the Cooperation between Kasetsart Univ. and Swiss Federal Institute of Technology, 6 - 9 มีนาคม 2005, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2005 inนายสกล ฉายศรี, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวโพดหวานพันธุ์สังเคราะห์ KSC 2 และ KSC 6", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inนายสกล ฉายศรี, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, exศ. ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ, "การประเมินสายพันธุ์ผสมตัวเองชั่วที่ 2 (S2) ที่สกัดจากข้าวโพดหวานพันธุ์ KSC 2 ที่ควบคุมด้วยยีน shrunken-2 โดยการผสมกับตัวทดสอบ ", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดสีม่วงลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ KPSC 901 ", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 4452", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ KSSC 563", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "ปัญหา/อุปสรรคการผลิตข้าวโพดหวาน และแนวทางการพัฒนาข้าวโพดหวานในอนาคต : พันธุ์ ", การพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวโพดฝักสดของไทยมุ่งสู่ตลาดโลก ณ ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2005, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2004 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 303 ", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 19 - 21 พฤษภาคม 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวสองสีพันธุ์ KSSC 978 ", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 19 - 21 พฤษภาคม 2004, เมือง พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2004 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, exเสาวณี เดชะคำภู, inนายอำนวย โยธาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ผสมตัวเองสามชั่วกับวิธีสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบเพื่อประเมินสายพันธุ์ในข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 3", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 19 - 21 พฤษภาคม 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, exเสาวณี เดชะคำภู, inนายอำนวย โยธาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ผสมตัวเองสามชั่วกับวิธีสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบเพื่อพัฒนาสายพันธุ์แท้และลูกผสมในข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 3", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42 , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนายอำนวย โยธาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exเสาวณี เดชะคำภู, "การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ผสมตัวเองสามชั่วกับวิธีสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบเพื่อปรับปรุงประชากรในข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 3", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42 , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2003 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "ความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบ 12 ปี (พ.ศ. 2535-2546)", ทิศทางการพัฒนาข้าวโพดหวานระหว่างภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน จัดโดยสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย และศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. , 5 - 6 สิงหาคม 2003, เมือง ชัยนาท ประเทศไทย
2003 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ : KSSC 503 ", การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คร้งที่ 31, 12 - 14 พฤษภาคม 2003, สวนสามพราน นครปฐม ประเทศไทย
2003 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ : KSX 4452", การประฃุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 31, 12 - 14 พฤษภาคม 2003, สวนสามพราน นครปฐม ประเทศไทย
2003 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, "การเปรียบเทียบวิธีการประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดชั่วที่ 1 และ 4 โดยใช้ตัวทดสอบ 4 แบบ", สัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 13 เรื่อง พันธุศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน, 5 - 7 มิถุนายน 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2003 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, "การเปรียบเทียบวิธีการประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดโดยใช้ตัวทดสอบ 4 แบบ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41, 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2002 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "Experiences in the use of testers at Kasetsart University in Thailand ", The Eighth Asian Regional Maize Workshop: New Technologies for the New Millennium, Kasetsart University, Department of Agriculture, CIMMYT. , 5 - 8 สิงหาคม 2002, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2002 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายประชุม จุฑาวรรธนะ, exประวัติ ตันบุญเอก , exกัญจนา พุทธสมัย, "การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดต้านทานต่อการเข้าทำลายของเชื้อรา Aspergillus flavus และการเกิดสารอะฟลาทอกซินในระยะก่อนและหลังเก็บเกี่ยว ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2002, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2002 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายประชุม จุฑาวรรธนะ, exประวัต ตันบุญเอก, exกัญจนา พุทธสมัย, "การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดต้านทานต่อการเข้าทำลายของเชื้อรา Aspergillus flavus และการเกิดสารอะฟลาทอกซิน โดยใช้วิธีการปลูกเชื้อบนเมล็ด ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2002, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2001 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "ศักยภาพของเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม", การสัมมนาข้าวโพดอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7 เรื่อง “ข้าวโพดอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย” ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 22 - 24 พฤษภาคม 2001, สงขลา ประเทศไทย
2001 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, inทศพล ทองลาภ, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวที่ควบคุมด้วยยีน brittle-1 ให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง. ", The Thirtieth National Corn and Sorghum Research Conference , 19 - 23 สิงหาคม 2001, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2001 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "ข้าวโพดสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 47", The Thirtieth National Corn and Sorghum Research Conference , 19 - 23 สิงหาคม 2001, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2001 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "การประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว ", การสัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 28 - 30 มีนาคม 2001, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2001 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "ศักยภาพในการทนต่อสภาพแห้งแล้งของสายพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออับละอองเกสรข้าวโพดและลูกผสม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2001, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2001 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดให้ทนต่อสภาพแห้งแล้งโดยวิธีการคัดเลือกหมุนเวียนแบบผสมตัวเองหนึ่งครั้ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2001, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2001 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 3853", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2001, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2001 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2001, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2001 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์เกษตรศาสตร์ 2", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2001, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1999 inนายณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "การพัฒนาพันธุ์และการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดเพื่อการค้า", การสัมมนาข้าวโพดอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 เรื่อง บทบาทข้าวโพดฝักสดและข้าวโพดคั่วเพื่ออุตสาหกรรม ณ โรงแรมปากช่องแลนด์มาร์ค สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 5 - 6 สิงหาคม 1999, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
1998 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ ", มหกรรมเทคโนโลยี รู้เพื่อรวย Iจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 8 สิงหาคม 1998, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1998 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ : สุวรรณ 3851", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 1998, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1998 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "การประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ควบคุมด้วยยีน shrunken-2", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 1998, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1998 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "การพัฒนาและการประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ควบคุมด้วยยีน brittle-1 ", สัมมนาข้าวโพดหวานครั้งที่ 5 : อุตสาหกรรมข้าวโพดหวานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 16 - 17 กุมภาพันธ์ 1998, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
1998 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "ความก้าวหน้าของการปรับปรุงผลผลิตข้าวโพดลูกผสมของภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2530-2539) ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 1998, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1997 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "การประเมินพันธุ์ลูกผสมทอปครอสส์ที่มีเพศผู้เป็นหมันเพื่อใช้ผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่ไม่ต้องถอดยอด ", การประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 11 - 14 สิงหาคม 1997, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1997 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "Hybrid maize technology for rural development in Thailand ", The International Conference on Towards the Year 2000 : Technology for Rural Development; , 3 - 5 พฤศจิกายน 1997, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1997 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 11 - 14 สิงหาคม 1997, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1997 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดสีม่วงลูกผสม ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 1997, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1997 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว : สุวรรณ 3601", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 1997, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1996 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "การตอบสนองต่อการคัดเลือกหมุนเวียนแบบผสมตัวเองหนึ่งครั้งในข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 1", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1996, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1996 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ใหม่ : เกษตรศาสตร์ 45", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1996, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1996 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "การปรับปรุงสายพันธุ์แม่ของข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยว 27127", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 , 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1996, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1996 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ", การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา และ The Society for the Advancement of Breeding Researches in Asia and Oceania (SABRAO) , 11 - 13 กันยายน 1996, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
1995 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "Male sterility for baby corn production", The FAO Training Course on Baby Corn Production and Processing, 25 - 28 กรกฎาคม 1995, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1995 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 3504", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1995, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1995 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, "การวิจัยและพัฒนา ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยว : พันธุ์อินทรี 1 ", การประชุมทางวิชาการของ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 , 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1995, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1994 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, "การปรับปรุงข้าวโพดสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 27 (Ki27) ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 1994, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1994 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, "การประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดที่พัฒนามาจากพันธุ์สังเคราะห์เกษตรศาสตร์ 22 (KS22) ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 1994, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1994 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์, "การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5 ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 1994, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1994 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, "การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การสัมมนาข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 26 - 27 มกราคม 1994, ขอนแก่น ประเทศไทย
1994 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, "การประเมินสายพันธุ์แท้ข้าวโพดไร่เพื่อผลิตข้าวโพดฝักอ่อน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 , 3 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 1994, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1994 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "พันธุ์ข้าวโพดหวานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การสัมมนาทางวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช ครั้งที่ 4. กรมวิชาการเกษตร และสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย , 21 - 24 มิถุนายน 1994, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1994 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "พันธุ์ข้าวโพดไร่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การสัมมนาทางวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช ครั้งที่ 4 21-24 มิถุนายน 2537. กรมวิชาการเกษตร และสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย , 21 - 24 มิถุนายน 1994, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1994 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การสัมมนาทางวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช ครั้งที่ 4. กรมวิชาการเกษตร และสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย , 21 - 24 มิถุนายน 1994, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1993 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, "A diallel cross among ten baby corn inbreds ", The 24th National Corn and Sorghum Research Conference at Holiday Inn Mae Khong Royal, 4 - 7 สิงหาคม 1993, หนองคาย ประเทศไทย
1993 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, "A diallel cross among eight Thai Supersweet Composite 1 DMR inbreds", The 24th National Corn and Sorghum Research Conference at Holiday Inn Mae Khong Royal , 4 - 7 สิงหาคม 1993, หนองคาย ประเทศไทย
1993 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์, "ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ : ลูกผสมเดี่ยวเกษตรศาสตร์ 3501,3502,3503 และ 3504 ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 1993, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1993 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "การใช้เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดไร่เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวาน shrunken-2 จากต่างประเทศ", การประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติ ครั้งที่ 12 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2536. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 31 มีนาคม - 3 เมษายน 1993, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1993 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ใหม่ : เกษตรศาสตร์ 43 และ 44", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 1993, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1992 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์, "New Kasetsart inbred lines developed from Suwan 1 and Suwan 3 varieties : Ki31 to Ki 38", The 23rd National Corn and Sorghum Research Conference at Grand Chomtien Palace Hotel , 20 - 23 กรกฎาคม 1992, ชลบุรี ประเทศไทย
1992 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, "Evaluation of sweet corn varieties improved by using various germplasm", The 23rd National Corn and Sorghum Research Conference. Grand Chomtien Palace Hotel , 20 - 23 กรกฎาคม 1992, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1992 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "การใช้ตัวทดสอบในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 30 , 23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1992, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1992 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "การคาดคะเนผลผลิตข้าวโพดลูกผสมคู่จากผลผลิตลูกผสมสามทาง ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 30 , 29 - 31 มกราคม 1992, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1992 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกหมุนเวียนในข้าวโพดสองประชากร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 1992, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1991 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การเปรียบเทียบวิธีการประเมินสายพันธุ์ผสมตัวเองหนึ่งชั่วในข้าวโพดสองประชากร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 , 4 - 7 กุมภาพันธ์ 1991, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1991 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์, "ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ : ลูกผสมสามทางเกษตรศาสตร์ 3101 เคทีเอ็กซ์ 3101) ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 1991, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1991 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์และข้าวโพดลูกผสมในข้าวโพดสองประชากร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 1991, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1989 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, "ผลของอินบรีดดิ้งที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพด ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1989, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1988 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์, "การใช้เชื้อพันธุกรรมนอกสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมในประเทศไทย ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 1988, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1988 inนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, exยอดชาย เพชรัตนกูล, "ยอดชาย เพชรัตนกูล การคัดเลือกพันธุ์ต้านทานแล้งในข้าวโพด, น. 201-209. ใน รายงานผลการวิจัยสาขาพืช ใน3-5 กุมภาพันธ์ 2531 ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 1988, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1987 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสายพันธุ์พ่อของข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวสุวรรณ 2301", สัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 13 - 15 พฤษภาคม 1987, สงขลา ประเทศไทย
1987 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์, "เชื้อพันธุกรรมที่มีศักยภาพสำหรับโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 1987, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1987 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์, "ข้าวโพดพันธุ์สังเคราะห์เกษตรศาสตร์ 4 ให้ผลผลิตสูง", สัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 3 พฤษภาคม - 5 สิงหาคม 1987, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1986 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์, "สุวรรณ 2602 : ข้าวโพดลูกผสมสามทางของ ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24, 27 - 29 มกราคม 1986, สงขลา ประเทศไทย
1986 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, "ข้าวโพดพันธุ์สังเคราะห์ที่มีศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24, 27 - 29 มกราคม 1986, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย