Conference

Article
ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ใหม่ : เกษตรศาสตร์ 43 และ 44
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 1993
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และบริษัทเมล็ดพันธุ์ การใช้ประโยชน์ :การขยายเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 43 และ 44 และการผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 3601 และการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 44 ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ บริษัท รอยัลซีด จำกัด ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 3601 ในรายงานประจำปี ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ,1 ต.ค. 1995 - 30 ก.ย. 1997