Search Result of "Tablets"

About 28 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of Colchicine Tablets on Morphology of Torenia fournieri

ผู้แต่ง:ImgSasiree Boonbongkarn, ImgDr.Shermarl WONGCHAOCHANT, Assistant Professor, ImgMr.Thunya Taychasinpitak, Associate Professor, ImgDr.Shinji Kikuchi,

วารสาร:

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Development of Effective Model for Teachers to Incorporate the Use of Tablets to Enhance Learning

ผู้แต่ง:ImgDr.Sirirat Srisa-ard, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablets)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายจิตติ นิรมิตรานนท์, อาจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:อิทธิพลของโคลชิซินชนิดเม็ดต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหงส์เหิน

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ทดสอบประสิทธิภาพการเกิดกระบวนการไนตริฟิเคชันของเชื้อไนตริฟายอิงแบคทีเรียที่ตรึงบนแผ่นโพลีเอสเทอร์ (ปีงบประมาณ2553)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบจากการใช้ยาม้าของผู้ขับรถบรรทุกทางไกล

ผู้เขียน:Imgพรรณี เอกเจริญกุล

ประธานกรรมการ:Imgนางอารี เพชรผุด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงอัดเม็ด

ผู้เขียน:Imgสมเกียรติ จันทร์เทศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุนทรี สุวรรณสิชณน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปริมาณวิเคราะห์และสมบัติทางกายภาพของอะเซตามิโนเฟนในยาพาราเซตามอลชนิดเม็ด

ผู้เขียน:Imgศุมาพร เกษมสำราญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอัจฉรา ดวงเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 creative economy 28-29 มกราคม 2553

หัวเรื่อง:การออกแบบยาเม็ดแตกตัวเร็วที่ประกอบด้วยเพลเลตเคลือบแตกตัวในลำไส้

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประยุกต์แบบจาลองคาโนค้นหาความต้องการของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์มะม่วงอัดเม็ด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในแววมยุราพันธุ์ลูกผสม (Torenia fournieri x Torenia baillonii) และแววมยุราพันธุ์กลายดอกสีเหลืองด้วยการใช้สารโคลชิซินชนิดเม็ด

ผู้เขียน:Imgจิราภรณ์ จิรานภาพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 รางวัลระดับดี (2015)

ผลงาน:นวัตกรรมการผลิตเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช

นักวิจัย: Imgดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์ Imgนายยศกร วรุณธร Imgนายกิตติพงศ์ ทองมโนกูร Imgนายจิณัฐวุฒิ ประชากิจกุล Imgนายภาธร หลิมวัฒนา Imgดร.พญ. นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ Imgรศ.ดร.พจน์ กุลวาณิช

Doner:สภาวิจัยแห่งชาติ

12