Journal

Article
อิทธิพลของโคลชิซินชนิดเม็ดต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหงส์เหิน
Journal
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
43
Issue
1
Year
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2012
Page
121-131
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-