Search Result of "ระยะเก็บเกี่ยว"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:ระยะเก็บเกี่ยวและวิธีการลดอุณหภูมิมีผลต่อคุณภาพของเห็ดนางรมฮังการี

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 36 5-6 (พิเศษ) : 1152-1155

หัวเรื่อง:ผลชองระยะเก็บเกี่ยวและการลดอุณหภูมิต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเห็นนางรมฮังการี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณภาพของข่าอ่อนในระยะเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว

ผู้เขียน:Imgอุบล ชินวัง

ประธานกรรมการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgRaywat Chairat, Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:ระยะเก็บเกี่ยวและวิธีการลดอุณหภูมิที่มีผลต่อคุณภาพของเห็ดนางรมฮังการี

Img

ที่มา:ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ระยะเก็บเกี่ยวและช่วงความถี่ในการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของต้นเทียนกิ่งในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ระยะเก็บเกี่ยวและช่วงความถี่ในการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของต้นเทียนกิ่งในประเทศไทย

Img

Researcher

นาย ธีระพงศ์ โทนุสิน

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

นาย ประชา ตรีอินทอง

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของช่วงปลูกระยะเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

ผู้เขียน:Imgเสาวภาคย์ คำเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

นางสาว อรอุมา ตนะดุลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืชเพื่อพลังงานทดแทน (เน้นสาหร่าย และพืชไร่), ปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเครื่องหมายทางชีวโมเลกุล

Resume

12