Search Result of "การเขียนภาษาไทย"

About 34 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวเรื่อง:การประเมินโครงการเสริมประสิทธิภาพการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย และการเขียนภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2550

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารคณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรณีศึกษานักศึกษาชาวเกาหลี

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้ กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :กรณีศึกษานักศึกษาชาวเกาหลี

Img

ที่มา:กองทุนการกุศล กว.

หัวเรื่อง:โครงการสื่อการสอนการอ่านเขียนภาษาไทยพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว พัชราพรรณ กะตากูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาเขมร, ภาษาไทย, การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

Resume

Img

ที่มา:กองทุนการกุศล กว.

หัวเรื่อง:โครงการสื่อการสอนการอ่านเขียนภาษาไทยพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โครงการต่อเนื่องปีที่สอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดขอบข่ายและลำดับการเรียนรู้หลักภาษาและการเขียนภาษาไทย สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้เขียน:Imgกฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา

ประธานกรรมการ:Imgดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.แม้นมาศ ลีลสัตยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
12